Wednesday, February 29, 2012

The Burial Society Welcomes a New MemberNischt blõs vun a bar-menan (corpse) hât khevra kedishah (the burial society) âbgeleckt a béindel. A seudah (feast) hât gemust machen jeder neuer mitglieder, wâs hât sich eingeschrieben in khevra. Ein-zu-schreiben sich in khevra kedishah is geween a kovod (honor). Agav (incidentally) hât men dâ nischt asõ geméint die “hagodah” wie die “knéidlach”. Der ganzer Lutzker pinkas (communal records) vun ha-kohol is verschrieben, a meshakh (interval) vun hundert jâhr, kimat (almost) aus-schliesslich mit asõne “geschenenissen”. As Gott hât geholfen einschreiben sich alléin, oder a kind in khevra, is dâs geween a yontif (day of celebration).  M’hât gepraven mit grõss pomp an asipha (meeting), “gewârfen galkehs”, un verwchrieben, auf a blatt die läng, die geschehenis un dem zeremoniel vun einschreiben sich. 

To Be Continued…   

No comments:

Post a Comment